Algemene voorwaarden

Identiteit onderneming

Mijn Maatwerk is een geregistreerd merk van:

BSF BVBA
Rekkemstraat 119,
9700 Oudenaarde,
info@mijn-maatwerk.be
ondernemingsnummer: BE 0697.613.904
rekeningnummer: BE25 7360 4704 6882

verder “Mijn Maatwerk” genoemd. Mijn Maatwerk is een online schrijnwerkerij die haar klanten de mogelijkheid biedt om de producten uit de webwinkel online aan te kopen.

Aanvaarding

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die met Mijn Maatwerk worden gesloten. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Mijn Maatwerk moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid ervan, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Mijn Maatwerk aanvaard zijn.

Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Mijn Maatwerk.

Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Prijzen

De prijzen zijn inclusief BTW én levering indien het om een standaardlevering in België gaat. Een standaardlevering is een levering op het gelijkvloers of op de verdieping indien er een voldoende ruime lift aanwezig is en onze chauffeur (tijdelijk) voor de deur kan parkeren. Indien er bij de bestelling geen specifieke melding wordt gemaakt, gaan we ervan uit dat het om een standaardlevering gaat. Elke afwijking van de standaardlevering dient bij bestelling gemeld te worden en hiervoor wordt steeds een bijkomende factuur opgesteld. Indien bij levering blijkt dat een standaardlevering niet mogelijk is en de klant hiervan geen specifieke melding gemaakt heeft bij bestelling, wordt een forfaitair bedrag van 250euro aangerekend. Dit bovenop de uurprijs van 42euro/uur (excl. BTW) om de kast te leveren.

De plaatsing gebeurt in regie, de klant ontvangt een kostenraming. Enkel na schriftelijke goedkeuring van de kostenraming wordt de bestelling als compleet beschouwd. Na plaatsing, ontvangt de klant een aparte factuur voor de gepresteerde uren. Uurprijs: 42euro/uur/plaatser (excl. BTW).

Mijn Maatwerk behoudt steeds het recht om eenzijdig de verkoop af te breken. De klant wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht en het reeds betaalde bedrag wordt binnen 5 werkdagen terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Producten

De producten zoals aangeboden op de website, zijn productieartikelen, in de regel beschikbaar binnen 28 dagen na het aanvaarden van de bestelling, behoudens gevallen van overmacht zoals, maar niet beperkend tot stock- en machinebreuk, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden ... In dat geval kunnen wij onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden. De klant wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht en het reeds betaalde bedrag wordt binnen 5 werkdagen terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen. We raden daarom de klant steeds aan om kleurstalen te bestellen.

Bestelling en betaling

Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Daarna kan u uw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren en dient u ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Zodra de algemene verkoopsvoorwaarden aanvaard zijn en de betaling uitgevoerd is, is uw aankoop definitief en ontvangt u van Mijn Maatwerk een bevestigingsmail.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: bancontact en overschrijving

Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart.

Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet aankopen op onze website, tenzij ze hiervoor schriftelijke toestemming hebben van ouders of voogd.

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om uw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die u verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen.

De eventueel bijkomende facturen voor levering (indien het geen standaardlevering betreft) en / of plaatsing dienen binnen een termijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te worden. In geval van niet- of laattijdige betaling, zijn er van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd aan de wettelijke rentevoet evenals een schadevergoeding van 75 euro per factuur. In geval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van Oudenaarde bevoegd.

Onze producten dienen bij bestelling steeds volledig betaald te worden en blijven integraal eigendom van Mijn Maatwerk totdat de volledige factuur voldaan is. We behouden steeds het recht om niet te produceren en of niet te leveren ingeval van niet (tijdige) betaling. Afwijkingen worden enkel toegestaan wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Mijn Maatwerk aanvaard zijn.

Levering

De goederen worden geleverd op het leveringsadres dat bij de bestelling wordt opgegeven. De levering is kosteloos indien het om een standaardlevering in België gaat (zie artikel…). De levering wordt altijd vergezeld van een leveringsbon, waarop ook de details van de producten worden vermeld.

De levering gebeurt op de dag en het uur zoals in onderling overleg overeengekomen, een aantal dagen voor de levering nemen we hiervoor opnieuw contact op met de klant. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de producten uiterlijk 28 dagen na het aanvaarden van de bestelling geleverd.

Het risico op beschadiging of verlies tijdens de verzending wordt gedragen door Mijn Maatwerk. Het risico gaat over op de klant zodra hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Garantie

Indien de levering niet overeenkomt met wat op de leveringsbon vermeld staat of indien er zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel is, moet dit op het leveringsdocument vermeld worden of binnen een termijn van twee dagen door de klant schriftelijk en precies worden gemeld aan Mijn Maatwerk en alleszins voor de plaatsing van de geleverde goederen.

Ingebruikname van de goederen, alsmede ondertekening van de leverings- en/of werkbon, impliceert steeds aanvaarding van de goederen.

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de montage handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Mijn Maatwerk verbindt zich er toe om het beschadigde of verkeerd geproduceerde onderdeel te herstellen of te vervangen. Het niet-tijdig melden leidt tot het verlies van rechten op herstel of vervanging. Indien door Mijn Maatwerk gewenst, is de klant verplicht om het beschadigde onderdeel bij te houden en te bezorgen aan Mijn Maatwerk.

Mijn Maatwerk kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor schade ten gevolge van het verkeerdelijk gebruik van onze producten of diensten.

Terugname

Mijn Maatwerk neemt geen verkochte goederen terug, met uitzondering van onderdelen die niet overeenkomen met wat op de leveringsbon vermeld staat of indien er zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel is, zoals beschreven onder Artikel Garantie.

Bestellingen geplaatst bij Mijn Maatwerk kunnen onder geen enkel beding herroepen worden.

Privacy

Door het plaatsen van een bestelling, gaat u ermee akkoord dat onze onderneming uw persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst met u en voor marketingdoeleinden.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en om ze te laten wijzigen indien zij niet correct zijn. U kan zich tevens verzetten tegen de verwerking voor directe marketingdoeleinden. Het volstaat daarvoor schriftelijk contact op te nemen met ons.

Intellectuele eigendom

De website, alsook alle onderdelen daarvan, inclusief doch niet beperkt tot teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, logo’s, foto’s, audio- en videofragmenten, lay-out en de 3D-visualisaties behoren in eigendom toe aan Mijn Maatwerk inclusief de daarop gevestigde intellectuele eigendomsrechten waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Het is onder geen beding toegestaan om de websites of bepaalde onderdelen daarvan te reproduceren, publiceren of op eender welke andere wijze te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijn Maatwerk.

Geschillen

Elk geschil met betrekking tot de aankoop van producten en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de website van Mijn Maatwerk worden cookies op de harde schijf geplaatst. Deze hebben zowel als doel het opslaan van identificatie gegevens om de website correct te laten functioneren, alsook ter ondersteuning van third party plugins zoals Google Analytics of Facebook. Door gebruik te maken van onze website, en of door het accepteren van de cookiebanner, aanvaard de gebruiker, het gebruik van cookies.